DD/MM/YY
Episode
Listen
01 Jan 15
สี่คำที่ต้องเข้าใจเมื่อเร่ิมต้นส่ิงใหม่
02 Jan 15
มุ่งสู่ชัยชนะ อพยพ17:8-13
03 Jan 15
รักษาความมั่นคง ยากอบ1:2-8
05 Jan 15
ยอห์น11:1 เหตุผลที่พระองค์ทรงรอ
06 Jan 15
ลักษณะพระคุณของพระคริสต์ 1เปโตร3:3-12
07 Jan 15
บริสุทธิ์ใจเหมือนเด็ก 1โครินธ์13:12
08 Jan 15
จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป สุภาษิต22:6
09 Jan 15
เอลี ดูเหมือนสอนสั่งแต่แท้จริงกำลังทำลาย 2 ซามูเอล 2
10 Jan 15
จงสนใจเด็กๆ
12 Jan 15
แบบอย่างพระเยซูในวัยเด็ก
13 Jan 15
ถูกเรียกมาเพื่อบริสุทธิ์ 1 เปโตร 1:13-23
14 Jan 15
เมื่อเร่ิมต้นชีวิตใหม่ 1เปโตร2:1-3
15 Jan 15
เมื่ออยู่ท่ามกลางคำสอนผิด 1ทิโมธี4:1-8
16 Jan 15
นิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ 1เปโตร2:4-8
17 Jan 15
ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10
19 Jan 15
ลักษณะหัวใจของผู้ที่จะได้รับการช่วยกู้ ลูกา 18:35-43
20 Jan 15
ดำเนินชีวิตด้วยควาามอดทน 1เปโตร2:12-25
21 Jan 15
ลักษณะการสอนที่สำคัญ 1ทิโมธี4:9-16
22 Jan 15
อดทนตามรอยพระบาท 1เปโตร2:21-25
23 Jan 15
ลักษณะภรรยาที่เป็นพร1เปโตร3:1-6
24 Jan 15
ลักษณะสามีที่เป็นพร1เปโตร3:7
26 Jan 15
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ลูกา19:11-28
27 Jan 15
ฝึกฝนใจในโลกที่เอาเปรียบ1เปโตร3:8-14
28 Jan 15
ชัยชนะที่ย่ิงใหญ่1เปโตร3:18-22