Episode
Listen
01 Feb 15 (ออกจากคุกแห่งความท้อใจ).mp3
02 Feb 15 (อยู่ที่ใจ อยู่ที่ความคิด)
03 Feb 15 (อำนาจการตัดสินใจ ถูกและผิด)
04 Feb 15 (เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เจ็บ)