DD/MM/YY
หัวข้อเทศนา
ผู้เทศนา
Listen
20 April 14
การเอาชนะการโศกเศร้า ลูกา 24:13-36
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
13 April 14
ความรู้สึกเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม ลูกา 19:36-44
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
6 April 14
คำกำชับสำหรับผู้นำ1ทิโมธี 6:20-21
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
30 Mar 14
คำกำชับคริสตชนที่มั่งมี 1ทิโมธี 6:17-19
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
23 Mar 14
เหตุผลที่คริสตชนต้องรักษาชีวิตให้ดี 1ทิโมธี 6:13-16
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
16 Mar 14
การต่อสู้อย่างเต็มกำลังเกี่ยวกับความเชื่อ 1ทิโมธี 6:11-12
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
09 Mar 14
หัวใจแบบพระเยซูคริสต์ ฟิลิปปี 2:5-11
ศจ.ปราชญา วิสุทธิยาห์
02 Mar 14
ความสุขใจในการครองชีพ 1ทิโมธี 6:6-10
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
23 Feb 14
ลักษณะนิสัยของพวกสอนผิดในคริสตจักร 1ทิโมธี6:3-5
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
16 Feb 14
ท่าทีต่อผู้บังคับบัญชา 1ทิโมธี6:1-2
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
09 Feb 14
ท่าทีต่อผู้นำ 1ทิโมธี5:17-25
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
02 Feb 14
หญิงม่าย 1ทิโมธี 5:4-16
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
26 Jan 14
ท่าทีในการตักเตือน 1ทิโมธี 5:1-3
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
19 Jan 14
ลักษณะการสอนที่สำคัญ 1 ทิโมธี 4:9-16
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
12 Jan 14
เมื่ออยู่ท่ามกลางคำสอนผิด 1ทิโมธี 4:1-8
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
05 Jan 14
สิ่งที่พิสูจน์การเป็นผู้นำที่ดี 1ทิโมธี 3
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
29 Dec 13
แผนการแห่งความรอด
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
22 Dec 13
เลียนแบบการรับใช้ด้วยหัวใจคริสตมาส ยอห์น 3:16
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
15 Dec 13
คำอวยพรที่น่าปรารถนา ลูกา 2:34-35
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง
8 Dec 13
พลาดจากพระพร มัทธิว 2:1-6
ศบ.พรสรวง จิตต์แจ้ง

Share