วีดีโอ
เสียง
21 Oct 14

ชนชาติของพระเจ้า 1เปโตร2:9-10

12 Oct 14

พระนิเวศน์ฝ่ายวิญญาณ 1เปโตร 2:3-8

5 Oct 14

เมื่อเริ่มต้นใหม่ในพระคริสต์ 1 เปโตร 2 : 1-3

28 Sep 14

ถูกเรียกเพื่อบริสุทธิ์ 1 เปโตร 1:13-23

21 Sep 14

ลักษณะพระคุณของพระคริสต์ 1 เปโตร 3:8

31 Aug 14

การรับมือการถูกทอดทิ้ง 2 ทิโมธี 4:16-18