DD/MM/YY
รายชื่อเพลง
Listen
12 July 15

โอพระเจ้าของเราพระนามพระองค์ทรงสูงสุด (How Excellent Your name is)

มงกุฎงาม (You are crowned with many crowns)

จอมราชา (The Lord Reigneth)

องค์พระเจ้านิรันดร์ (Everlasting God)

รราชาแห่งดวงใจ (Glory is Your name,O God;)

5 July 15

องค์พระเจ้านิรันดร์ (Everlasting God)

จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (Like eagle)

วันเวลาจะเปลี่ยนไป (พระองค์ทรงสมควร)

จิตข้าสรรเสริญ (How Great Thou art)

28 June 15

ขอยกย่องสรรเสริญพระนามพระองค์ (Blessed be the name of the Lord)

เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)

พระเจ้าทรงสง่างาม(O Magnify the Lord)

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)

ข้าจะร้อง สรรเสริญ (I will Sing)

21 June 15

สันติสุขของพระคริสต์ให้แก่ท่าน (My peace I give unto you)

จงชื่นชมยินดีในพระเป็นเจ้า (Rejoice Rejoice in the Lord)

ชื่นชมยินดีพวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)

ความสุขภายในใจ (Joy of my desire,)

14 June 15

โปรดเปิดดวงตา (Open your eyes )

ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)

ทรงดำเนินกับเรา (God with us)

สิ่งเดียว (W501) (One Thing)

7 June 15

พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)

เราถูกเลือกสรร (We’ve been chosen)

ชูใจ (Lift up your mind )

พระนามพระองค์บริสุทธิ(All the heavens)

31 May 15

ข้าเพ่งมอง (Turn your eyes upon Jesus)

ความรักพระเจ้าเหลือล้น (Pass it On)

นามใดเปรียบพระองค์ (Magnificent)

นำข้าใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)

24 May 15

องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah Lord God, )

มีพลัง (There is power in the name of Jesus)

โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give thanks)

ข้าจะบากบั่นมุ่งไป (I will run to You)

17 May 15

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด (The Steadfast love of the Lord)

ความรักพระเจ้าเหลือล้น ความรักพระเจ้าเหลือล้น (It only takes a spark)

สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and How wide)

ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord Forever)

ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)

10 May 15

ขอบคุณเหลือเกิน (Thankfully)

ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and Praise the Lord)

ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

3 May 15

พระทรงดี (You are Good)

นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)

องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)

ข้ารักพระองค์ ข้าจึงขอบูชา (I love You,Lord)

ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน(Worthy is the Lamb)

26 April 15

ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ (Lord,I want a heart that's just like Yours)

จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)

เป็นการสมควรที่จะโมทนาพระคุณ (I life Your name, You are worthy to be praised)

พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my heart)

สิ่งเดียว (One Thing) แปลอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

19 April 15

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)

มา นี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

ทุกวันเวลา (All of my day)

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it All)

12 April 15

ทุกครั้งที่ย้อมมองกลับไป (We Thank)

สาธุการพระนาม (Blessed be Your name)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and Praise the Lord)

พระเจ้าประเสริฐและดีต่อเรา (For the Lord is good)

5 April 15

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่ (Yes, I know that my Redeemer lives)

พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย (God has risen up from the death)

ในพระนามพระเยซู(In the name of Jesus)

วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Happy day)

ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of Praise)

29 Mar 15

ราชาแห่งดวงใจ (You're my everything)

มงกุฏงาม (You are crowned with many crowns)

จอมราชาทรงครอบครอง (The Lord Reigneth)

เราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงฤทธา (Oh Lord our God, You are an awesome God.)

พระเกียรติ ราศี (Glory, Glory to the Lamb)

โฮซันนา โฮซันนา โฮซันนาจอมราชา (Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King)

15 Mar 15

พระเจ้าข้าเข้ามา (Lord, I come to You)

พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My Glory and the lifter of my Head)

มีพลังในนามของพระเยซู (There is power in the name of Jesus)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม (Rejoice! For the steps)

พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย (I will run to You)

8 Mar 15

พระเจ้าดีต่อฉัน (Great is You)

เป็นดั่งศิลามั่นคงแกร่ง (My solid Rock)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้ (Oh my Lord, my Creator You who formed my life)

จิตใจข้าเจ้าควรเข้าใจ (like eagles)

พระทรงดี (You ar Good)

1 Mar 15

ร้องเพลงสดุดีจากใจของเรา (Sing praise to the Lord with all our Heart)

โออิสราเอล (Arise O Children of Israel)

มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ (There's a great and mighty army)

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ (At all times I will bless Him)

โอ้พระองค์เข้า เราเข้ามา (Oh Lord, my God I enter)

22 Feb 15

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Though it All)

ในทุ่งหญ้า (In God's Green pastures)

จงชื่นใจโห่ร้อง (Entering with thanksgiving)

ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just trusting my Lord)

พระองค์เป็นผู้เลี้ยง (Shepherd of my Soul)

15 Feb 15

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด (The Steadfast love of the Lord)

ความรักพระเจ้าเหลือล้น (It only takes a spark)

ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord Forever)

สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and How wide)

ข้าจะรักและบูชา (I will love and adore)

8 Feb 15

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You) ภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator)

พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)

จงเข้มแข็งและกล้าหาญ (Be bold! Be Strong)

โมทนาพระคุณองค์พระเจ้า (Give Thanks)

เพราะพระองค์ทรงอยู่ (Because He lives)

1 Feb 15

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You) ภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

หมดทั้งชีวิต (I offer my life)

25 Jan 15

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You) ภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

วันแห่งการสรรเสริญ (For this is the day of praise) ภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา (You are Holy(Prince of peace))

เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)

ขอตอบแทนพระคุณ (Surrender my whole life to You) ภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

18 Jan 15

ตลอดชีวิต (All my life) W501

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

ทุกวันเวลา(Every moment)

สิ่งเดียว (One Thing) แปลอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

11 Jan 15

เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)

องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)

ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God, we shall do valiantly)

หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

4 Jan 15

เมื่อข้าร้องสรรเสริญจอมราชา (When I sing my Praise to the King)

มีพลังในนามของพระเยซูคริสต์ (There is power in the name of Jesus)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)

ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

28 Dec 14

ขอบคุณเหลือเกิน (Thankfully)

เราพร้อมเตรียมรบกับเยรีโค (Joshua Genneration)

มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่(There's a Great and mighty army)

ชื่นบานสุดใจ (Rejoice Rejoice)

สิ่งเดียว (One Thing)

21 Dec 14

อิมมานูเอล (Immanuel)

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งรัก (Christmas is a time to Love)

จงฟังเพลงแห่งฑูตสวรรค์ (Hark! the herald angels sing)

ขอเชิญท่านผู้วางใจ (O,Come all Ye faithful)

เสด็จจากสวรรค์ (Descended from Heaven)

14 Dec 14

เหมือนเด็กตัวน้อยๆ (We are the reason)

พระเจ้าทรงให้มีความอุ่นใจ (God rest Ye merry, gentlemen)

เรามาร้องเพลง (Come let Us sing)

ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา (We know the Greatest love)

สิ่งเดียว (One Thing)

7 Dec 14

คริสตมาสเป็นเวลาแห่งรัก (Christmas is a time to Love)

ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง(I will sing of the mercies of the Lord)

ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล (I Could sing of Your love forever)

ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

30 Nov 14

สิ่งเดียว (One Thing)

มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)

สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)

สิ่งเดียว (One Thing)

ข้าฯจะรักและบูชา(I will love and adore,)

23 Nov 14

สิ่งเดียว (One Thing)

เราจะเข้ามาสรรเสริญ(He has made me glad)

องค์บริสุทธิ์ องค์ทรงฤทธา(You are Holy)

ทุกวันเวลา ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์(All of my days)

สิ่งเดียว (One Thing)

16 Nov 14

ความสุขภายในใจ (Joy of my Desire)

ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน (Jubilate Everybody)

ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice, Rejoice Christ is in You)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)

ข้าจะร้อง สรรเสริญ(I will Sing)

9 Nov 14

นำข้าฯใกล้พระองค์ (Draw me Close to You)

จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (Like Eagle)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is Falling)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด (Come and praise the Lord)

พระคุณพระเจ้า(โซ่ตรวนหลุดหาย) (Amazing Grace(My Chains are gone))

2 Nov 14

เมื่อข้าร้อง (When I sing to You) แปลเป็นภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise) W501 แปลเป็นภาษาอังกฤษ : ปริยธิดา จิตต์แจ้ง

จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์ (Shout for joy and sing praise to the Lord )

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)

พระทรงดี (You are Good)

19 Oct 14

ตลอดชีวิต (All my life) W501

มานี่เป็นเวลานมัสการ (Come, now is the time to worship)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)

เรามาร้องเพลง (Come let us sing)

หมดทั้งดวงใจ (With All I am)

12 Oct 14

ทุกวันเวลา ข้าฯอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์(Every moment,I want to live beside you)

วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise) W501

เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)

ในพระนามพระเยซู (In the name of Jesus)

ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป(We Thank)

05 Oct 14

ตลอดชีวิต (All my life) W501

วันแห่งการสรรเสริญ (The day of Praise) W501

ตั้งแต่ตะวันเบิกฟ้า (From the rising of the sun)

เรามาร้องเพลง (Come let us sing)

พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)

16 Feb 14

พระเจ้าดีต่อฉัน (How good are You Lord)

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์(I could sing of Your love forever)

ความรักพระเจ้าเหลือล้น

ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยั้งหยุด(The steadfast love of the Lord never ceases)

ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา(We know the greatest love from You O Lord.)

09 Feb 14

ขอบคุณเหลือเกิน (Thankfully)

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)

ในที่ลึกลับ(In the Secret)

เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่(For the Lord He is great)

ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ(I will sing)

02 Feb 14

ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา(Life up your heads to the coming King)

พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า(My glory and the lifter of my head)

พระเจ้าทรงสง่างาม(O magnify the Lord)

โฮซันนา โฮซันนา (Hosanna, Hosanna,)

เมื่อข้าร้องสรรเสริญจอมราชา(When I sing my praise to the King)

26 Jan 14

ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป(We Thank)

เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)

ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า(In God's green pastures)

ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)

พระองค์เป็นผู้เลี้ยง(Shepherd of my Soul)

19 Jan 14

เราเชื่อวางใจในพระเจ้าทุกเวลา(I trust in God wherever I may be)

วันนี้เป็นวัน ที่พระเจ้าตั้งไว้ (That the Lord has made)

ข้าฯได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ(O, I put on the garment of praise)

เรามาร้องเพลง (Come let us sing,)

ราชาแห่งดวงใจ

12 Jan 14

ประทับอยู่ท่ามกลางเรา (You are here among us)

ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์(I could sing of your love forever)

ทุกวันเวลา ข้าฯอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์(Every moment,I want to live beside you)

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน(Through it all)

03 Nov 13

ขอบคุณเหลือเกิน (Thankfully)

เมตตาหลั่งมา(Mercy is falling)

มา นี่เป็นเวลานมัสการ(Come, now is the time to worship)

มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี(Come let us sing for joy to the Lord)

เราขอนมัสการพระองค์(We Long To Worship You)

27 Oct 13

เยโฮวาห์ยิเรห์ (Jehovah Jireh)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา(I lift up my voice to the great King)

เราจะโมทนาพระคุณ (I will give thanks to Thee.)

สาธุการพระนามองค์ทรงฤทธา(Blessed be the Lord, God Almighty)

เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ (O let the Son of God enfold you)

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้าง (Oh my Lord, my Creator)

ทรงดำเนินกับเรา (God with us)

ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)

ข้าฯจะรักและบูชา(I will love and adore,)

จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like Eagle)

เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)

เราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือ (Remember I've commanded you)

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)

ซ่อนข้าฯไว้(Still)

ราชาแห่งดวงใจ (King of my Hearts)

เราถูกเลือกสรร (We've been chosen)

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป (Therefore The Redeemed of The Lord Shall Return)

เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป (For Christ redeems me from my sins)

พระทรงดี (You are good)

จิตใจข้าฯเจ้าควรเข้าใจ (like Eagle)

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)

เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)

พระองค์เป็นที่กำบัง (You are my hiding place)

ซ่อนข้าฯไว้(Still)

ทุกครั้งที่ย้อนมองกลับไป(We Thank)

โอ...อิสราเอลจงรีบตื่นขึ้นเถิด (Arise O children of Israel)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์ (Shout for joy and sing praise to the Lord )

พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace (My Chain are gone))

หัวใจของการสรรเสริญ (Heart of worship)

เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)

มีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในโลกทุกวันนี้(There's a great and mighty army, In the earth today)

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God, we shall do valiantly)

หมดทั้งดวงใจ(With All I am)

ให้เราเป็นหนึ่งเสียง (Let us be one voice)

ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ (Rejoice Rejoice, Christ is in You.)

ชื่นบานสุดดวงใจ (I will rejoice)

ชื่นบาน สุดใจ (rejoice rejoice)

เราจะโมทนาพระคุณ(I will sing, Praise to Thee)

ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)

มีพลัง (There is Power in the name of Jesus)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ (I will sing)

เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯ(For the Christ redeems me from my sins)

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า(Let the redeemed of the Lord say so)

วันสำคัญที่โลกจารึกไว้(Happy Day)

เชิญมาร่วมโต๊ะแห่งพระเมตตา(Come to the table)

พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace (My Chain are gone))

เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)

องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)

พระเจ้ายิ่งใหญ่(How great Thou Art)

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)

มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี(Come,Let us sing for Joy to the Lord)

จอมราชา ทรงครอบครอง(The Lord Reigneth)

เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)

ทุกวันเวลา(Every moment)

ความรักพระเจ้าเหลือล้น (It only takes a spark)

สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)

ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord)

สาธุการพระนามองค์ทรงฤทธา(Blessed be the Lord, God Almighty)

ข้าได้เข้าไปถึงที่โกละโกธา (I entered a place called Golgotha)

วันสำคัญที่โลกจารึกไว้ (Oh Happy Day )

เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)

ในที่ลึกลับ(In the secret)

พระเจ้าข้าเข้ามา(The power of your love)

พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ (Our Father)

ใครจะขึ้นไปบนภเขาของพระเจ้า(Who may ascend to the hill of the Lord? )

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา(The Lord God is a Sun and Shield;)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

หมดทั้งดวงใจ(With All I am)

ข้าจะรักและบูชา(I will love and adore)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)

ทุกวันเวลา(Every moment)

ขอความรัก ขอฤทธา(More Love,More Power)

พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

We Thank

องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

พระองค์เฝ้ามองนกใหญ่น้อย(I will run to You)

ทุกวันเวลาข้าฯสาธุการ (At all times I will bless Him )

ทรงดำเนินกับเรา(He walked where I walked)

พระเจ้าทรงสง่างาม(O Magnify the Lord)

เมื่อข้าฯวางใจพระองค์ (Reaching for You)

เหนือบรรดาฤทธา(Above All)

มาเถิดให้เราร้องสรรเสริญด้วยยินดี(Come,Let us sing for Joy to the Lord)

มา นี่เป็นเวลานมัสการ(Come,Now is the time to Worship)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)

พระคุณพระเจ้า(Amazing Grace(My Chains are gone))

จงชื่นใจโห่ร้องถวายพระยะโฮวาห์ (Shout for joy and sing praise to the Lord )

ทุกวันเวลา(Every moment)

ให้ผู้ที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ร้องว่า(Let the redeemed of the Lord say so)

ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

พระเยซู เราน้อมรับพระองค์ (Jesus, we enthrone You)

สรรเสริญพระเจ้าทั่วโลกา(Shout to the Lord)

เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่For the Lord He is great)

สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์(Blessed be the Lord, God Almighty)

พระเยซูผู้งามเลิศ (Fairest Lord Jesus)

องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)

นามใดเปรียบพระองค์(Magnificent)

องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)

พระองค์ทรงงดงามยิ่งกว่าอธิบาย(You are beautiful beyond description)

ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)

องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace)

เราถูกเลือกสรร(We've been chosen)

เรามาร้องเพลง (Come let us sing)

ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์(I want to have a heart like yours today)

We Thank

ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า(In God's green pastures)

พระองค์เป็นผู้เลี้ยง(Shepherd of my Soul)

ฉันได้วางใจในพระเจ้า (I just keep trusting my Lord)

ซ่อนข้าฯไว้(Still)

ข้าเพ่งมององค์พระเยซู (Turn Your eyes upon Jesus)

องค์บริสุทธิ์ (You are Holy(Prince of Peace))

มา นี่เป็นเวลานมัสการ(Come,Now is the time to Worship)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

ทุกวันเวลา(Every moment)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)

เมื่อข้าฯวางใจพระองค์(Reaching for You)

ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ (I will sing)

ขอบคุณพระองค์เพราะกางเขน (Worthy is the Lamb)

สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)

ร้องโฮซันนา(Sing Hosanna)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)

หมดทั้งดวงใจ (With all I am)

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)

โดยพระเจ้าพวกเราจึงมีกำลัง (Through our God, we shall do valiantly)

ทรงดำเนินกับเรา(God with us)

พระองค์ทรงเป็นพลังในชีวิตข้า (My glory and the lifter of my head)

ทรงเป็นเรี่ยวแรง(You are my all in all)

เยโฮวายิเรห์(Jehovah Jireh)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

ทรงดำเนินกับเรา(God with us)

ข้าจะบากบั่นมุ่งไป(I will run to You)

พระองค์ทรงสมควร (For You are worthy)

ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง (I will sing of the mercies of the Lord)

เมตตาหลั่งมา (Mercy is falling)

เรามาร้องเพลง (Come let us sing)

ให้เราเป็นหนึ่งเสียง(Let us be one voice)

ใหม่ทุกเช้าเร้าในดวงใจ(They are new every morning)

วันยินดี(Happy Day)

พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)

เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป (For the Christ redeems me from my sins)

เพราะพระองค์ทรงอยู่(Because He Live)

วันยินดี(Happy Day)

จอมราชา ทรงครอบครอง(The Lord Reigneth)

โฮซันนา โฮซันนาแด่องค์จอมราชา(Hosanna, Hosanna, In the Highest)

โฮซันนา โฮซันนา (Hosanna, Hosaana)

พระเกียรติ ราศี(Glory, Glory to the Lamb)

วันยินดี(Happy Day)

เพราะพระคริสต์ทรงไถ่ข้าฯพ้นจากบาป (For the Christ redeems me from my sins)

เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)

วันยินดี(Happy Day)

ข้าจะรักและบูชา(I will love and adore)

เมื่อข้าฯวางใจพระองค์(Reaching for You)

นามใดเปรียบพระองค์ (Magnificent)

ทรงดำเนินกับเรา(God with us)

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)

พระเยซู พระผู้ช่วย (Shout to the Lord )

พื้นฟ้าสวรรค์ (All heaven declares)

องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ (Ah,Lord God)

ชูใจของคุณขึ้นสรรเสริญพระเจ้า(Lift up your mind and magnify the Lord)

ชื่นบาน สุดใจ(Rejoice Rejoice)

เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์(When I look into Your holiness)

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)

ในที่ลึกลับ(In the Secret)

เพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ (For the Lord He is great)

We Thank

พระเกียรติ ราศี (Glory Glory)

พระเยซูเป็นที่รักของข้า (Jesus, lover of my soul)

ลึกและกว้าง (Deep and Wide)

ราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่(Wonderful are Your works, O God)

ข้าฯยกเสียงสรรเสริญจอมราชา(I lift up my voice to the great King)

ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ (I will sing)

ทุกวันเวลาข้าสาธุการ(At all times I will bless Him)

ชื่นชมยินดี พวกเราทุกคน

ชื่นชมยินดีมีพระคริสต์ในใจ(Rejoice,rejoice, Christ is in You)

สูงล้ำและกว้างใหญ่ (How high and how wide)

ตราบชั่วลมหายใจ (Throne of praise)

ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ของพระเจ้าจะกลับไป (Therefore the Redeemed of the Lord Shall Return)

ใครจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้า (Who may ascend to the hill of the Lord?)

พระเยซูยอมวายชนม์ (Jesus gave himself)

ข้าฯรู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่(Yes,I know that my Redeemer lives)

ซ่อนข้าฯไว้ (Still)

เมื่อมีปัญหาอย่าตกใจ (He Will Carry You)

มีพลัง (There is Power in the name of Jesus)

ก้าวเดินอย่างชื่นชม(Rejoice for the steps)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

ข้าฯจะร้อง สรรเสริญ (I will sing)

เยโฮวาห์ยิเรห์(Jehovah Jireh)

เหตุใดใจฉันท้อและกลัว (Why so downcast, O my soul)

ชีวิตเราอยู่ในพระองค์ (My life is in You, Lord)

ยามอับจนหนทาง(God will make a way)

พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจ (God is the strength of my Heart)

พระทรงยิ่งใหญ่และสมควรเราจะนมัสการ (Great is the Lord)

วันนี้เป็นวัน(This is the Day)

เรามาร้องเพลง (Come let us sing)

สาธุการพระนามของพระเจ้า (Blessed Be Your Name)

พระองค์ โอ้พระองค์ทรงสมควร(Worthy O worthy are You, Lord)

พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตฉัน (Through it all)

ทรงดำเนินกับเรา(God with us)

พระองค์ทรงเป็นความหวังของเรา (The Lord God is a Sun and Shield)

จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด(Come and praise the Lord)

ข้าจะบากบั่นมุ่งไป(I will run to You)

Share